Λογοτεχνικός διαγωνισμός νουβέλας και διηγήματος : «Νοσταλγία: 100 Χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 » 

Λογοτεχνικός διαγωνισμός νουβέλας και διηγήματος : «Νοσταλγία: 100 Χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 » 

ANIMA εκδοτική

Λογοτεχνικός διαγωνισμός νουβέλας και διηγήματος.

με θέμα:
«Νοσταλγία: 100 Χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 » 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο διαφορετικά είδη: Διήγημα και Νουβέλα.

Τα κείμενα που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να αφορούν στη ζωή πριν τον διωγμό, στην Μικρασιατική Εκστρατεία, στις ημέρες της καταστροφή, στη ζωή των προσφύγων μετά τον διωγμό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν περάσει το 18 έτος της ηλικίας τους, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γράφουν στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν σε οποιοδήποτε μέρος.

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με τη Διοργανώτρια ή τα μέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.


Τα έργα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στο e-mail:
    network@animapublications.gr  και σε μορφή αρχείου PDF.

Κάθε διαγωνιζόμενος/η θα στέλνει 2 ηλεκτρονικά μηνύματα (mail)

στο ΠΡΩΤΟ mail  : Θα έχει ως τίτλο το έργο και θα περιλαμβάνει μόνο το διαγωνιζόμενο έργο με ψευδώνυμο.
στο ΔΕΥΤΕΡΟ mail: Θα έχει ως τίτλο το ψευδώνυμο και θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου.

Άλλος τρόπος αποστολής συμμετοχών δεν θα γίνεται δεκτός

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν μέχρι 31 ΜΑΙΟΥ 2022 και ώρα 23:59.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Όροι διαγωνισμού

 • Ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες, με μόνο ΕΝΑ έργο του ανά κατηγορία.
 • Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τους Ν.2472/1997 και Ν3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.
 • Το κάθε διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες Α4. Ενώ η κάθε νουβέλα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 σελίδες Α4.

 • Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μόνο έργα τα οποία δεν θα έχουν λάβει διάκριση σε άλλον διαγωνισμό και πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

 • Αποτελούν πρωτότυπα έργα, δηλαδή δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να αποσύρει τη συμμετοχή χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για το λόγο αυτό.
 • Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως – τους παρόντες όρους – θα

αποκλείεται από το διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζομένου.

 • Με την αποστολή του έργου του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Η κριτική επιτροπή

 1. Νικολίνα Λέκκα: Συγγραφέας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων.

 2. Ευάγγελος Πέτρου: Συγγραφέας

 3. Άννα Ραζή: Συγγραφέας, εκπαιδευτικός, μεταφράστρια και υπεύθυνη εκδόσεων του οίκου ΑΝΙΜΑ.

 4. Ελένη Σταθοπούλου: Συγγραφέας, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής και Νομικής Αθηνών, Εκπαιδευτικός και εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Θουρία».

 5. Γιώργος Τσιακίρης: Συγγραφέας και ψυχολόγος.

 6. Σοφία Τσαμίτα: Συγγραφέας, υπεύθυνη Μάρκετινγκ και book agent.

 7. Μάγια Φιλίππου: Εκπαιδευτικός, επιμελήτρια/διορθώτρια.

Οι νικητές

Για κάθε κατηγορία διαγωνιζομένων θα δοθούν 3 Βραβεία και 3 Έπαινοι, ενώ θα δοθούν και τιμητικές διακρίσεις σε έργα που θα συμπληρώσουν υψηλή βαθμολογία.

Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση

Τρόπος βαθμολογίας

 • Η βαθμολογία θα γίνει ατομικά και ξεχωριστά χωρίς από κοινού συζήτηση από την Κριτική Επιτροπή με πρώτη ιδιότητα, αυτή του αναγνώστη. Οι βαθμολογίες θα είναι ισότιμες , ο μέσος όρος θα υπολογιστεί με ίση συμμετοχή κάθε ενός αναγνώστη, στην αντίστοιχη κατηγορία συμμετοχής .

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 Ιουλίου του 2022 στο site των εκδόσεων ΑΝΙΜΑ www.animapublications.gr και οι απονομές των διακρίσεων θα πραγματοποιηθούν σε ειδική εκδήλωση το Φθινόπωρο του ίδιου έτους.
  ● Τα βραβευμένα έργα αλλά και όσα λάβουν υψηλή βαθμολογία, θα εκδοθούν από τις Εκδόσεις ΑΝΙΜΑ σε Επετειακή Ανθολογία.
  ● Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο δημιουργός αποδέχεται τους όρους που δημοσιεύονται στο παρόν κείμενο και εκχωρεί το δικαίωμα για έκδοση του διαγωνιζόμενου έργου του στις Εκδόσεις ΑΝΙΜΑ.
  ● Με την εκχώρηση αυτή ο δημιουργός δεν έχει καμία άλλη αξίωση ή απαίτηση οικονομικής φύσεως από την πώληση των βιβλίων. Συνεπώς το
  εμπορικό δικαίωμα παραχωρείται από αυτόν στις Εκδόσεις ΑΝΙΜΑ

Τα αντίγραφα δεν επιστρέφονται.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους κατά την κρίση της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τον ανακαλέσει ή να μεταθέσει την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών και έκδοσης των βιβλίων/συλλογών τους. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα κατατεθούν στη Δικηγόρο του Διαγωνισμού και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά εγκαίρως στους συμμετέχοντες, προς τους οποίους είναι δεσμευτικές. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

ANIMA 2022 Διαγωνισμός

Share this post